NAV-juristen om: Ufør av søvnsykdom

FAKTARAMME:  SOMNUS vil bringe artikler om rettigheter i NAV-systemet fremover. Vi vet at mange av våre medlemmer har spørsmål om alt fra arbeidsavklaringspenger til beregning av uføretrygden, inntekt ved siden av o.l. Send oss spørsmål du lurer på til sovnforeningen@gmail.com. Spørsmålet bør være av prinsipiell interesse for flere, og ikke koblet rett til din egen sak.

SOMNUS lanserer med dette en fast spalte med orientering om rettigheter i NAV-systemet. Det er så komplisert og med så mange vanskelige ord, at det er vanskelig å orientere seg for den enkelte.

Denne gangen har vi valgt å fokusere på uføretrygd. NAV-systemet bruker tabeller for forskjellige sykdommer og søvnsykdommer er ikke med i systemene. Søvnsykdom er sjelden en yrkesskade, men den går i høy grad ut over evnen til forsørge seg selv.

Juristen forklarer:

I den juridiske verden har man konstruert invaliditet eller uførhet som tre ulike vurderinger. Yrkesmessig-, ervervsmessig- og medisinsk invaliditet. De utløser også ulike rettigheter og ytelser, avhengig av blant annet graden.

For at man skal vurderes som ufør, må invaliditeten ha vart en periode og man må ha gjennomgått hensiktsmessig behandling, opptrening og/eller omskolering. Invaliditet og uførhet har her samme betydning.

Det er ikke en skade i seg selv som gir invaliditet, men konsekvensen av skaden, den såkalte

skadefølgen. I artikkelen vil jeg omtale det som skadefølgen, for å holde meg innenfor

fagterminologien. Men for å forklare litt nærmere før vi går videre, så vil ikke en brukket finger i seg selv gi uførhet. Derimot vil man kunne være invalid eller arbeidsudyktig i sitt daglige virke en kortere eller lenger periode som følge av den brukne fingeren, og derfor ufør. For eksempel vil ikke en pianist kunne jobbe med en brukket finger, og skadefølgen er altså uførhet.

Yrkesmessig uføregrad

Yrkesmessig invaliditet eller uføregrad er en vurdering av en skade knyttet opp mot personens yrke. En skade kan hindre at vedkommende fortsetter med yrket han har, mens i et annet yrke har ikke skaden noen betydning.

Det kan illustreres med en som er orkesterfiolinist i full stilling. Dersom han mister en finger på venstre hånd, ville han ikke lenger kunne arbeide som fiolinist. Han ville derfor være yrkesmessig ufør.

Men om han er saksbehandler i en etat, så har ikke antall fingre så stor betydning. Han vil ikke være yrkesmessig ufør med samme skade. Yrkesmessig invaliditet kan forøvrig sammenlignes med vurderingen en lege gjør ved sykemelding.

Søvnsykdom rubriseres ikke som en skade. Men hvis helsepersonell som måtte ta pandemrixvaksinen får narkolepsi pga den, så er man trolig i nærheten av skadebegrepet.

Ervervsmessig invaliditet

Ervervsmessig invaliditet er en vurdering av den samme skaden, men i forhold til enhver form for passende inntektsgivende arbeid. Fiolinisten som i forrige eksempel er yrkesmessig ufør som fiolinist, vil kunne jobbe som dirigent eller lærer eller saksbehandler.

Men hvis man får en diagnose med søvnsykdom, f.eks. idiopatisk hypersomni, så kan det føre til at man mister jobben som f.eks. flyveleder eller hvis man har narkolepsi, så kan det være vanskelig å jobbe som flyver. Da må den ervervsmessige invaliditeten vurderes gjennom arbeidsavklaringsperioder for å finne ut hva man kan jobbe med og hvor mye.

Medisinsk invaliditet

Den medisinske invaliditetsvurderingen er objektiv. Det er utarbeidet en tabell som fastsetter medisinsk invaliditetsgrad og som benyttes både av det offentlig og det private. I følge denne tabellen har en amputasjon av lillefingeren en medisinsk invaliditetsgrad på 7 %. Dette er for lavt til å gi erstatning fra NAV, selv om de øvrige vilkårene skulle være oppfylt. Det er satt en minimum på 15% medisinsk invaliditet for skadefølge oppstått ved yrkesskade.

Dersom en skadefølge (amputert finger i fiolinistens tilfelle), så må man finne nærmeste sammenlignbare skadefølge. Søvnsykdommer er ikke med i tabellen. Det kan være rimelig å bruke tabellen for epilepsi for søvnsykdommer.

Hva betyr egentlig alt dette for uføretrygden min?

Fastsetting av yrkesmessig– og ervervsmessig invaliditet gjøres ved subjektive vurderinger for den enkelte person. Etter folketrygdloven, som forvaltes av NAV, vurderes uføregraden utfra inntektsevnen, altså personens mulighet til å forsørge seg selv ved inntektsgivende arbeid. Denne uføregraden har betydning for ytelser til livsopphold fra NAV- uføretrygd.

Hva som er årsaken til skadefølgen – at man helt eller delvis ikke kan forsørge seg selv – er ikke av betydning i forhold til vurderingen. Arbeidsevnen må være nedsatt med minst halvparten, og den må være som følge av varig sykdom, skade eller lyte. Man må også ha vært gjennom “hensiktsmessig behandling for å bedre inntektsevnen”.

Vurderingene av yrkesmessig- og ervervsmessig uføregrad kan variere. Uførevurderingen fra NAV er ikke nødvendigvis lik uførevurderingen for utbetaling av forsikringspenger eller for vurdering av erstatningssum. Her vil vilkårene i den aktuelle ordningen eller avtalen være relevant.

Medisinsk invaliditet vurderes utfra objektive kriterier satt i en tabell. Her skal man i utgangspunktet kunne forvente at det blir samme resultatet uavhengig av hvem som gjør vurderingen. Det er viktig å merke seg at medisinsk invaliditet ikke automatisk utløser ytelser. For å ha “glede” av medisinsk invaliditet må du ha krav på erstatning utfra gjeldende regler, forsikringsutbetaling eller det må være en yrkesskade som fører til erstatning etter folketrygdloven § 13-17 og lov om yrkesskadeerstatning. Det er også et krav om at invaliditeten må utgjøre minst 15%.

Hvilke utslag dette gir for retten til uføretrygd, eller uførepensjon som det nå heter, og hvordan pensjonen beregnes, er så omfattende og komplisert at det blir egne artikler fremover.

Søvnsykdommer i forhold til medisinsk invaliditetsgrad

Når det gjelder søvnsykdommer, så er ikke de tatt inn i tabellen. Da står man igjen med å gjøre en sammenlignende vurdering med de skadefølgene som er angitt i tabellen.

Uten at det er noen fasit, så mener jeg at søvnsykdommer best kan sammenlignes med epilepsi, som står i tabellen. (Se tallene)

Den medisinske invaliditetsgraden avhenger av art og alvorlighetsgrad.

Tabell for epilepsi

Uførhetsgrad i % Epilepsi
Hyppighet må vurderes i forhold til anfallenes art og alvorlighetsgrad, og etter optimal medikasjon og terapi. Ved bivirkninger av medikamenter kan det gis et tillegg på inntil 20 prosent invaliditet.
5-14 Sjeldne og mindre anfall, med perfekt anfallskontroll
15-29 Sjeldne og mindre anfall
30-49 Hyppige (1-2 i mnd), alvorlige anfall med aura
50-69 Hyppige, alvorlige anfall uten aura
70-90 Hyppige, alvorlige anfall (tonisk-kloniske anfall eller komplekse partielle anfall) på tross av optimal terapi, med behov for regelmessig og daglig tilsyn eller pleie

 

Del