Høringsnotatets kapitel om søvnsykdommer

Høringsnotat

Forslag til endring av vedlegg 1 i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 (FOR-2004-01-19-298) -førerkortforskriftens vedlegg 1 – Helsekrav

Høringsnotatet ble sendt ut av Vegdirektoratet i desember 2014 med svarfrist i mars 2015. Så ble det forlenget svarfrist til september 2015.

2.10 Kapittel 10

Søvnsykdommer

Gjeldende bestemmelse

Søvnsykdommer er ikke spesifikt regulert i gjeldende Vedlegg 1. Vurderingen gjøres under helsekravene til anfallsvis hjernefunksjonsforstyrrelse, se gjeldende bestemmelser for dette under kapittel 8, epilepsi, og kapittel 9, bevissthetsforstyrrelser.

Beskrivelse av forholdene i dag

Søvnsykdommer utgjør en stor trafikksikkerhetsrisiko. Risikoen for trafikkulykker er større ved søvnsykdommer enn der påvirkning av legemidler eller alkohol er årsaksfaktor. Forekomst av obstruktiv søvnapne anslås til å være mellom 2 og 4 % i den voksne befolkning der ca. 1 % har sykdom av alvorlig grad. Narkolepsi forekommer hos rundt 1 av 10 000.

Vurdering av behov for endringer

Søvnsykdommer er undervurdert som årsak til trafikkulykker. Søvnsykdommenes betydning i sammenheng med økt trafikksikkerhetsrisiko har fått økende oppmerksomhet de siste tiår. Økende fedme generelt i befolkningen medfører at stadig flere rammes av obstruktiv søvnapne. Narkolepsi fikk økt aktualitet som komplikasjon til vaksinering mot svineinfluensa i 2009. Både obstruktiv søvnapne og narkolepsi hører inn under nevrologiske sykdommer, men behandles her særskilt.

Europakommisjonen vedtok 1. juli 2014 direktiv 2014/85/EU om endring av direktiv 2006/126/EF (tredje førerkortdirektiv). Endringsdirektivet omhandler blant annet obstruktivt søvnapne syndrom. Direktivet må implementeres i norsk rett.

Forslag til endring

  • 23. Generelle helsekrav ved søvnsykdommer

Helsekrav er ikke oppfylt når bevisstheten kan svekkes av påtrengende søvnighet eller ukontrollerbar søvn.

  • 24. Helsekrav ved spesifikke søvnsykdommer

For søvnsykdommer som inngår i tabellen i annet ledd, gjelder bestemmelsene i tabellen. Listen i tabellen over søvnsykdommer er ikke uttømmende. Ved alle former for søvnsykdommer gjelder helsekravet i § 23.

Tabell I

Tabell II

  • 25. Vurdering av helsekrav må skje hos nevrolog eller spesialist i søvnsykdommer.

Begrunnelse av forslaget: Grenseverdiene for obstruktiv søvnapne er bl.a. basert på EU sin rapport «New Standards and Guidelines for Drivers with Obstructive Sleep Apnoea syndrome» av 2013. Den viser til at verdier for ESS over 15 gir klart økt risiko for trafikkuhell. Overvekt og hypertensjon er sentrale samvirkende risikofaktorer ved obstruktiv søvnapne. Disse risikofaktorene er derfor inkludert som parametere i helsekravene. I tillegg har pasienter med OSAS økt risiko for utvikling

av hjerte- og karsykdom. Grunnet høy grad av trafikksikkerhetsrisiko i pasientgruppen, er kravet til uttalelse fra lege med relevant spesialerfaring obligatorisk.

 

Forholdet til EU-direktiv

Direktiv 2014/85/EU av 1. juli 2014 fastsetter bestemmelser for søvnapne som ikke tidligere har vært omfattet av direktivbestemmelsene. Det er gjort under henvisning til at undersøkelser viser at obstruktivt søvnapnesyndrom er en av de største risikofaktorene for trafikkulykker. Direktivet setter ikke så klare grenser for helsekrav til førerkortgruppene som Helsedirektoratet foreslår som nye bestemmelser i Vedlegg 1. Kravet til oppfølgende legeundersøkelser er i direktivet 3 år for førerkortgruppe 1 og 1 år for førerkortgruppe 2.

Helsekrav i andre land

Sverige har krav om individuell vurdering med tanke på den økte trafikksikkerhetsrisiko, men det er ikke angitt distinkte grenser. Danmark har identiske bestemmelser og grenser som angitt i forslag til nytt Vedlegg 1, men har ingen krav til kroppsmasseindeks og godt kontrollert hypertensjon. Storbritannina har ikke så distinkte krav i sine gjeldende retningslinjer (mai 2014).

Konsekvenser av forslaget

Særskilt vurdering av søvnsykdommer er nytt når det gjelder helsekrav i Vedlegg 1. Det vil dermed også bli særskilt spesifisert som sykdomsgruppe i helseattesten. Grenseverdiene for apnehypno-indeks (AHI) og Epworth Sleepiness Scale (ESS) er vel etablerte kriterier i spesialistmiljøet. Verdiene bør derfor stadfestes i forskrift. Veileder vil gi kriterier for vurdering av mulige pasienter med obstruktiv søvnapné.

Del