Førerkortet: Ordlyden i de nye helsekravene

I forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. gjøres følgende endringer: Helsekrav

§ 2. Generelt krav til helse

Ingen må føre motorvogn når vedkommende ikke er i stand til å kjøre på trafikksikker måte på grunn av sykdom, bruk av midler som gir svekket kjøreevne, eller annen helsesvekkelse.

Når innehaver av førerkort som følge av helsesvekkelse angitt i første ledd har grunn til å tvile på om føring av motorvogn kan skje på trafikksikker måte, plikter vedkommende å oppsøke lege for undersøkelse før videre kjøring finner sted.

Dersom legen finner at vedkommende ikke fyller helsekravene, plikter legen å gi melding om det til fylkesmannen, jf. lov om helsepersonell § 34, jf. § 76, jf. forskrift fastsatt i medhold av tidligere legelov § 48.

§ 3. Egenerklæring om helse

Ved første gangs utstedelse av førerkort i klassene A, A2, A1, B, BE, AM, S og T kreves, med de unntak som følger av øvrige bestemmelser i vedlegg 1, kun egenerklæring om helse. Ved fornyelse av førerkort i nevnte klasser kreves ikke egenerklæring med mindre annet følger av øvrige bestemmelser i vedlegg 1.

Når helseattest ikke kreves, skal det ved førerprøven fremlegges eller gjennomføres en synstest som bestemt i trafikkopplæringsforskriftens § 29 tredje ledd.

§ 4. Helseattest

Helseattest skal fremlegges

a) når politi, helsemyndighet eller vegmyndighet krever det for å kunne vurdere om søker om førerett eller innehaver av førerkort har en sykdom, bruker midler som gir svekket kjøreevne eller har annen helsesvekkelse som medfører at helsekravene ikke er oppfylt
b) ved første gangs søknad om eller fornyelse av førerkort gruppe 2 og gruppe 3
c) ved utvidelse av førerkortet til tyngre førerkortgruppe
d) ved fornyelse av førerkort med tidsbegrensning
e) ved fornyelse av førerkort etter fylte 75 år.

Helseattesten må ikke være eldre enn tre måneder ved fremleggelse etter bestemmelsene i første ledd.

For person under 75 år som bruker synskorrigering under føring av motorvogn eller er pålagt i førerkortet å bruke synskorrigering, kan helseattest begrenses til attest for synsfunksjonen og egenerklæring om helse, dersom fullstendig helseattest ikke kreves av andre grunner. Det samme gjelder ved nedsatt sidesyn, dobbeltsyn, nedsatt kontrastfølsomhet, nedsatt mørkesyn eller økt blendingsfølsomhet.

§ 5. Undersøkelsen av førerkortsøker

Vurdering av om helsekrav er oppfylt for føring av motorvogn skal ut over en generell helseundersøkelse omfatte:

a) undersøkelse av sensoriske funksjoner (syn, hørsel)
b) vurdering av kognitiv funksjon, psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser
c) undersøkelse av førlighet
d) vurdering av legemiddelforbruk og bruk av rusmidler
e) blod-, urin- eller andre relevante prøver og undersøkelser i den utstrekning det er nødvendig for å bedømme søkers helsemessige skikkethet.
§ 6. Plikt til å gi informasjon

Søker om førerett skal ved legeundersøkelsen legge fram akseptabel legitimasjon med navn, fødselsnummer (11 siffer), eller D-nummer for de som ikke har norsk fødselsnummer, og bilde, med mindre legen fra tidligere er godt kjent med pasienten. Der attest for synsfunksjon utfylles av optiker, gjelder tilsvarende legitimasjonsplikt overfor optiker.

Søkeren er pliktig til å gi legen så fullstendige opplysninger som mulig om sin helsetilstand. Det skal gå fram av egenerklæringen at søkeren ved sin underskrift samtykker i at legen kan innhente nødvendige og relevante helseopplysninger fra spesialist og tidligere fastlege for å sikre en forsvarlig vurdering.

§ 7. Dispensasjon

Dispensasjon fra bestemmelsene i kapittel 4 til 18 skal bare gis der det etter en samlet vurdering av helsetilstand og trafikksikkerhet vil være åpenbart urimelig å avslå en søknad om dispensasjon. Søkers behov for førerett skal ikke inngå i vurderingen. Søknad om dispensasjon avgjøres av Fylkesmannen på søkerens bosted. Klage på Fylkesmannens vedtak sendes Helseklage.

§ 16. Helsekrav ved nevrologiske sykdommer

Helsekrav er ikke oppfylt når nevrologisk sykdom, skade eller operative inngrep gir endret funksjon av det sentrale eller perifere nervesystem med svekket balanse, svekket koordinasjon, svekkede psykomotoriske funksjoner, svekkede kognitive funksjoner eller visuell neglekt og svekkelsen medfører økt trafikksikkerhetsrisiko.


§ 18. Generelle helsekrav ved epilepsi og epilepsilignende anfall

Helsekrav er ikke oppfylt for

1) førerkortgruppe 1 ved diagnostisert epilepsi med anfall innenfor de siste fem år
2) førerkortgruppe 2 og 3 ved diagnostisert epilepsi med anfall innenfor de siste ti år eller bruk av legemidler mot epilepsi i samme periode
§ 19. Uttalelse fra spesialist i nevrologi

Det kreves uttalelse fra spesialist i nevrologi etter første gangs anfall og ved tilbakelevering av inndratt førerkort.


§ 21. Generelle helsekrav ved bevissthetstap og bevissthetsforstyrrelse

Helsekrav er ikke oppfylt der bevissthetsforstyrrelse kan medføre en trafikksikkerhetsrisiko. Ved bevissthetsforstyrrelser som skyldes epilepsi, hjertesykdom eller diabetes gjelder bestemmelsene i kapittel 8, 11 og 12.

§ 23. Generelle helsekrav ved søvnsykdommer

Helsekrav er ikke oppfylt når bevisstheten kan svekkes av påtrengende søvnighet eller ukontrollerbar søvn.

§ 24. Helsekrav ved spesifikke søvnsykdommer

For søvnsykdommer som inngår i tabellen i annet ledd, gjelder bestemmelsene i tabellen. Listen i tabellen over søvnsykdommer er ikke uttømmende. Ved alle former for søvnsykdommer gjelder helsekravet i § 23.

A B C
Sykdom Førerkortgruppe 1 Førerkortgruppe 2 og 3
1. Moderat og alvorlig obstruktivt søvnapne syndrom (OSAS) når apne-hypopneindeks er over 15 Helsekrav oppfylt dersom relevant spesialist attesterer at tilfredsstillende symptomkontroll er oppnådd og føreren følger legens råd og anbefalinger.
Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil tre år av gangen.
Helsekrav oppfylt dersom relevant spesialist attesterer at tilfredsstillende symptomkontroll er oppnådd og føreren følger legens råd og anbefalinger.
Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen.
2. Narkolepsi/katapleksi Helsekrav oppfylt etter at behandlende spesialist har bekreftet at søkeren har oppnådd stabil fase med god funksjon.
Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen.
Helsekrav ikke oppfylt


§ 30. Generelle helsekrav ved diabetes

Personer med diabetes som ikke bruker insulin eller andre legemidler som kan gi hypoglykemi, oppfyller helsekravet dersom det ikke er fare for bevissthetspåvirkning under føring av motorvogn og sykdommen ikke har ført til funksjonssvikt i andre organer som medfører økt trafikksikkerhetsrisiko.

Helseattest kan gis med anbefaling om førerett med inntil fem års varighet for førerkortgruppe 1 og inntil tre års varighet for førerkortgruppe 2 og 3.

§ 31. Spesifikke helsekrav ved bruk av legemidler som kan gi hypoglykemi

Ved behandling med insulin eller andre legemidler som kan gi hypoglykemi, gjelder bestemmelsene i tabellen i annet ledd i tillegg til kravene i § 31 første ledd.

A B C
Diabetes type 1 og 2 Førerkortgruppe 1 Førerkortgruppe 2 og 3
Personer som behandles med insulin eller andre legemidler som kan gi hypoglykemi Helsekrav oppfylt dersom føreren
a) ikke har hatt mer enn ett anfall av hypoglykemi med behov for bistand fra andre i løpet av de siste tolv månedene
b) har full innsikt i utvikling av hypoglykemi og farene det kan medføre og
c) følger legens anbefalinger, herunder anbefaling om egenmåling av blodsukker i forbindelse med føring av motorvogn.
Helseattest kan gis med anbefaling om førerett for inntil ett års varighet dersom det har vært ett anfall av hypoglykemi med behov for bistand fra andre i løpet av de siste tolv månedene.
Dersom det ikke har vært et slikt anfall de siste tolv månedene, kan helseattest deretter gis med anbefaling om førerett med inntil fem års varighet.
Helsekrav oppfylt dersom føreren
a) ikke har hatt noe anfall av hypoglykemi med behov for bistand fra andre i løpet av de siste tolv månedene
b) har full innsikt i utvikling av hypoglykemi og farene det kan medføre
c) følger legens råd og anbefalinger
d) kontrollerer blodsukkeret minst to ganger daglig, ikke mer enn to timer før kjørestart og siden hver andre time, eller oftere dersom det er nødvendig, inntil kjøringen avsluttes og
e) har årlig oppfølging av sykdommen etter nasjonale retningslinjer med fremleggelse av logg med måling av blodsukker for de siste tre månedene.
Helseattest kan gis med anbefaling om førerett for inntil ett års varighet, deretter med inntil tre års varighet.
Det kan ikke gis anbefaling i helseattesten om førerett for kompetansebevis for utrykningskjøring og kjøreseddel for persontransport med buss.
§ 32. Helsekrav for førerkortgruppe 2 og 3 etter hypoglykemi med behov for bistand fra andre

Personer som behandles med insulin eller andre legemidler som kan gi hypoglykemi, og som i løpet av de siste 12 månedene har hatt et anfall av hypoglykemi med behov for bistand fra andre, kan etter en individuell vurdering gis helseattest med anbefaling om førerett for førerkortgruppe 2 og 3 dersom:

a) relevant spesialist bekrefter at endret behandlings- og kontrollopplegg har ført til at risikoen for nytt anfall av hypoglykemi med behov for bistand fra andre er svært lav og at det er gjennomført kontinuerlig vevsglukosemåling av minst 5 dagers varighet
b) det har vært minimum tre måneders observasjonstid etter endring av behandlings- og kontrollopplegget og
c) vilkårene i § 31 kolonne C bokstav b til e for å få helseattest for førerkortgruppe 2 og 3 er oppfylt.

Helseattest kan gis med anbefaling om førerett for inntil ett års varighet, deretter med inntil tre års varighet.

Helseattest med anbefaling om førerett etter første ledd kan ikke gis for kompetansebevis for utrykningskjøring og kjøreseddel for persontransport med buss.


§ 35. Generelle helsekrav ved bruk av midler som kan påvirke kjøreevnen

Helsekrav er ikke oppfylt dersom alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko.

§ 36. Helsekrav ved bruk av noen midler som kan påvirke kjøreevnen

Helsekrav ved noen midler som kan påvirke kjøreevnen, fremgår av tabellen i annet ledd. Listen er ikke uttømmende. Ved all bruk av midler som kan påvirke kjøreevnen, gjelder kravene i § 35.

A B C
Alkohol Førerkortgruppe 1 Førerkortgruppe 2 og 3
1. Avhengighet av alkohol, langvarig høyt inntak av alkohol eller skadelig bruk av alkohol, der alkoholbruken kan føre til forstyrrelse i atferd og gi helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko Helsekrav oppfylt etter seks måneder der månedlig oppfølging viser avholdenhet og normalisering av biologiske prøver som avspeiler alkoholforbruket.
Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen i tre år forutsatt at minimum kvartalsvis oppfølging viser kontrollert bruk.
Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil fem års varighet, før førerett kan gis med vanlig varighet.
Helsekrav oppfylt etter ett år der månedlig oppfølging viser avholdenhet og normalisering av biologiske prøver som avspeiler alkoholforbruket.
Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen i tre år forutsatt at minimum kvartalsvis oppfølging viser kontrollert bruk.
Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil tre års varighet, før førerett kan gis med vanlig varighet.
Gjentatt eller vedvarende bruk av rusmidler og legemidler til rusformål Førerkortgruppe 1 Førerkortgruppe 2 og 3
2. Helseskadelig bruk som gir økt trafikksikkerhetsrisiko, eller avhengighet av illegale, rusgivende stoffer, eksempelvis:
Cannabis
Amfetamin/Metamfetamin
Heroin
Kokain
Ecstasy
LSD og hallusinogener.
Gjentatt eller vedvarende bruk av legemidler til rusformål.
Helsekrav oppfylt etter seks måneders rusfrihet dokumentert ved egnede prøver.
Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen i tre år forutsatt at umeldte kvartalsvise kontroller viser fortsatt rusfrihet.
Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil fem års varighet, før førerett kan gis med vanlig varighet.
Helsekrav oppfylt etter tre års rusfrihet dokumentert ved egnede prøver.
Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen i tre år forutsatt at umeldte kvartalsvise kontroller viser fortsatt rusfrihet.
Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil fem års varighet.
Legemidler Førerkortgruppe 1 Førerkortgruppe 2 og 3
3. LAR-behandling Helsekrav oppfylt etter ett år med stabil behandling forutsatt
a) fortsatt oppfølging og kontroll av forskrivende lege og
b) ingen bruk av andre midler som påvirker kjøreevnen.
Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil ett års varighet i tre år, og deretter med inntil fem års varlighet så lenge behandling pågår.
Ved avsluttet substitusjonsbehandling kan helseattest gis med anbefaling om førerett for inntil ett år av gangen i tre år forutsatt at umeldte kvartalsvise kontroller viser fortsatt rusfrihet. Helseattest kan deretter gis med anbefaling om førerett for inntil fem år.
Etter 8 års dokumentert rusfrihet etter avsluttet substitusjonsbehandling kan helseattest gis med anbefaling om førerett med vanlig varighet.
Helsekrav ikke oppfylt.
Etter 10 års dokumentert rusfrihet etter avsluttet substitusjonsbehandling kan helseattest gis med anbefaling om førerett med vanlig varighet.
4. Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende legemidler – døgndoser Helsekrav oppfylt ved bruk av:
Oksazepam inntil 30 mg/døgn eller
Diazepam inntil 10 mg/døgn
Helsekrav er også oppfylt ved bruk av:
Zopiklon inntil 7,5 mg /døgn,
Zolpidem inntil 10 mg/døgn eller
Nitrazepam inntil 10 mg /døgn,
dersom legemiddelet er inntatt minimum 8 timer før kjøring.
Helsekrav er ikke oppfylt ved bruk av andre benzodiazepiner.
Helsekrav oppfylt ved sporadisk bruk i en periode på maksimum fem dager av:
Zopiklon inntil 7,5 mg /døgn,
Zolpidem inntil 10 mg/døgn eller
Nitrazepam inntil 10 mg /døgn, dersom legemiddelet er inntatt minimum 8 timer før kjøring.
Helsekrav er ikke oppfylt ved bruk av andre benzodiazepiner.
5. Opioider ved kronisk smertebehandling Helsekrav oppfylt dersom
a) det er klar medisinsk indikasjon
b) det er minst en uke etter siste doseøkning
c) det brukes en maksimal døgndose som tilsvarer inntil 300 mg morfinekvivalenter per os
d) legemidlene er langtidsvirkende, og
e) det har gått 8 timer etter inntak av ekstra dose korttidsvirkende opioid.
Helsekrav ikke oppfylt.
6. Opioider – kortvarig smertebehandling Helsekravene ikke oppfylt ved kontinuerlig medisinering gjennom døgnet, selv om dette er innenfor rammen av anbefalte døgndoser.
Ved inntak av enkeltdose er helsekravet bare oppfylt dersom enkeltdosen er anbefalt av lege og legemiddelet inntas minimum 8 timer før kjøring.
Helsekravene ikke oppfylt ved kontinuerlig medisinering gjennom døgnet, selv om dette er innenfor rammen av anbefalte døgndoser.
Ved inntak av enkeltdose er helsekravet bare oppfylt dersom enkeltdosen er anbefalt av lege og legemiddelet inntas minimum 8 timer før kjøring.
7. Antihistaminer som sovemiddel – døgndoser Helsekrav oppfylt ved bruk av:
Alimemazin inntil 30 mg/døgn,
Prometazin inntil 25 mg/døgn eller
Hydroksyzin inntil 30 mg/døgn.
Siste dose må være inntatt minst 8 timer før kjøring.
Helsekrav ikke oppfylt.
8. Antipsykotika, Antiepileptika og Antidepressiva Helsekrav oppfylt ved stabil medisinering.
Øvrige helsekrav for grunnsykdommen fremgår av de respektive kapitler.
Helsekrav oppfylt ved stabil medisinering.
Øvrige helsekrav for grunnsykdommen fremgår av de respektive kapitler.
§ 37. Bruk av flere legemidler opplistet i § 36

Ved bruk av to legemidler opplistet i § 36, reduseres angitt døgndose med 50 %.

Helsekrav er ikke oppfylt ved bruk av tre eller flere legemidler opplistet i § 36.


§ 45. Overgangsregler dispensasjon

Vedtak om dispensasjon som er truffet i medhold av vedlegg 1 før 1. oktober 2016, gjelder frem til dispensasjonen løper ut. En slik tidsbegrenset dispensasjon som løper ut etter 1. oktober 2016, kan fornyes dersom det foreligger tungtveiende grunner og det etter en medisinsk vurdering ikke anses å utgjøre en trafikksikkerhetsrisiko. Det kan fastsettes vilkår til dispensasjonen som sikrer nødvendig oppfølging.

En dispensasjon etter første ledd kan ikke gis varighet utover 30. september 2019.

§ 46. Overgangsregel helseattest

Helseattest som er utstedt før 1. oktober 2016, kan benyttes ved søknad om førerett til og med 31. mars 2017. Helseattestens konklusjon legges til grunn uten vurdering opp mot nye helsekrav. Helseattesten må ved innlevering ikke være eldre enn seks måneder. Førerettens gyldighet settes ut fra datoen for utstedelse av helseattesten.

Helseattest som er utstedt før 1. oktober 2016, som er benyttet ved utstedelse av et førerkort før 1. april 2017, kan benyttes igjen ved søknad om utvidelse til ny tung klasse når søknad leveres før 1. april 2017. Førerettens gyldighet beregnes ut ifra resterende gyldighet på den førerett som allerede er gitt.

II 

Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1. oktober 2016. Forskriftens bestemmelser erstatter tidligere vedlegg 1 til forskrift av 19. januar 2004 nr. 298.

Lagre

Lagre

Del