Endringer i førerkortdirektivet (fra regjeringens nettsider)

woman driver driving school panic calm retro style pop art. Car and transport

Kommisjonsdirektiv 2014/85/EU av 1. juli 2014 om endring av europaparlament- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort

Commission Directive 2014/85/EU of 1 July 2014 amending Directive 2006/126/EC of the European Parliament and of the Council on driving licences

EØS-notat |

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.09.2014

Spesialutvalg: Transport og Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: II. Veitransport

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsdirektiv 2014/85/EU av 1. juli 2014 endrer europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort. Direktivet gjør endringer i vedlegg II som gjelder krav til innhold i teoretisk og praktisk førerprøve og i vedlegg III som gjelder helsekrav for førerkortinnehavere. Direktivet retter også opp en feil i vedlegg II til førerkortdirektivet som skjedde i forbindelse med kommisjonsdirektiv 2012/36/EU som endret førerkortdirektivet.

Det er gjort store forbedringer  når det gjelder tunnelsikkerhet i EU. For å sikre full effektivitet av disse forbedringene er det nødvendig å sikre at førere kjenner til og forstår prinsippene for sikker kjøring i tunneler, og kan anvende disse under egen kjøring i trafikk. På bakgrunn av dette er “sikker kjøring i tunneler” (“safe driving in tunnels”) tatt inn i vedlegg II  som et nytt punkt i opplistingen over temaer som teoriprøvene i alle klasser skal inneholde. Tunneler tas også inn i listen over elementer som kandidaten skal testes i under kjøring under praktisk prøve, dersom det er tilgjengelig . Dette tas inn som tema for alle førerkortklasser.

I vedlegg II til direktiv 2006/126/EF som gjelder krav til innhold i førerprøvene ble det i kommisjonsdirektiv 2012/36/EU tatt inn en bestemmelse om at medlemsstatene kan velge å ikke sette begrensing av føreretten til automatgirede kjøretøy i klassene C, CE, D, eller DE når søkeren allerede innehar førerkort i en av følgende klasser: B, BE, C, C1, C1E, D, D1 eller D1E. I denne oppramsingen ble klasse DE uteglemt. Denne feilen er rettet opp i dette endringsdirektivet.

Siden vedtakelsen av direktiv 2006/126/EF om førerkort har det skjedd en vitenskapelig utvikling når det gjelder medisinske tilstander som kan påvirke evnen til å kjøre. Dette gjelder spesielt beregning av risiko for trafikksikkerheten og effektiviteten av medisinsk behandling for å forhindre slik risiko. Det har den senere tid kommet et antall studier og undersøkelser som bekrefter at obstruktiv søvnapné utgjør en av de høyeste risikofaktorene for ulykker med motorkjøretøy. Tilstanden kan derfor ikke lenger ignoreres i europeisk førerkortregelverk. På bakgrunn av dette er det i vedlegg III til direktiv 2006/126/EF om førerkort tatt inn helsekrav for bilførere med obstruktiv søvnapné.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endringer i trafikkopplæringsforskriften:

Norge valgte å benytte seg av unntaket fra begrensing av føreretten til automatgirede kjøretøy, som nevnt over. Unntaket ble implementert i trafikkopplæringsforskriften § 29-8 i tråd med ordlyden i direktivet. Kommisjonsdirektiv 2014/85/EU retter opp feilen som skjedde da klasse DE ikke ble tatt med. Dette medfører at § 29-8 i trafikkopplæringsforskriften må oppdateres i tråd med dette.

Endringer i læreplaner og interne retningslinjer:

I vedlegg II til direktiv 2006/126/EF som gjelder krav til innhold i førerprøvene tas sikker kjøring i tunnel inn som et tema som skal være med i teoriprøvene for alle klasser. Teoriprøvene i enkelte klasser i Norge inneholder allerede spørsmål om dette, mens i noen klasser må teoriprøvene oppdateres med nye spørsmål.

Kjøring i tunnel tas også inn som en ferdighet som testes under praktisk prøve i alle klasser. Kjøring i tunnel vil implementeres i kjørerutene og bli en del av praktisk førerprøve, der det er tilgjengelig. Norge har obligatorisk opplæring i alle klasser og det foreligger læreplaner for denne opplæringen. Det finnes også interne retningslinjer for gjennomføring av praktiske førerprøver. I tunge klasser er det allerede tatt inn noe om kjøring i tunnel, men alle læreplaner og interne retningslinjer må gjennomgås og oppdateres i tråd med direktivet.

Endringer i førerkortforskriften:

Vedlegg 1 om helsekrav må endres. Obstruktiv søvnapné har ikke vært regulert i direktivet tidligere. Tilstanden har heller ikke vært regulert nasjonalt i førerkortforskriften. Den har heller ikke vært omtalt i Helsedirektoratets retningslinjer til fylkesmennene i førerkortsaker.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å ha særskilte økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige eller for det private, utover det som er nevnt ovenfor.

Endringene i krav til temaer for førerprøvene medfører muligens at opplæring som gjennomføres av trafikkskolene må endres noe. Det antas imidlertid at kjøring i tunneler allerede er et naturlig tema under opplæringen.

Da helsekrav for førere med obstruktiv søvnapné ikke har vært regulert eksplisitt i norsk rett er det vanskelig å si om de nye kravene vil innebære en strengere behandling av disse tilfellene enn tidligere. Det antas at fylkesmennene har gjort en skjønnsmessig vurdering av føreren i den enkelte sak.

Sakkyndige instansers merknader

Det bemerkes at det ikke er innhentet Helsedirektoratets vurdering av dagens praksis for behandling av saker der føreren har obstruktiv søvnapné. Videre regulering må avklares i samarbeid med helsemyndighetene.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/85/EU
Basis rettsaktnr.: 2006/126/EF
Celexnr.: 32014L0085

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.07.2014
Frist returnering standardskjema: 13.08.2014
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 31.12.2015

Lenker

EØS-notatbasen

 

Del