Ber om mer info om H-resept

Brev til legemiddelverket og helsedirektoratet: Søvnforeningen viser til vedtak om overgang til H-resept for endel preparater brukt ved hypersomnidiagnoser og viser til tidligere innsendt høringssvar.  Saken har stor betydning for mange pasienter. Derfor er denne henvendelsen også sendt til forskjellige fagmiljøer innen søvn.

Søvnforeningen registrerer mye usikkerhet fra medlemmer om fortsatt tilgang til nødvendige legemidler etter 1. februar 2021.  Det er bekymringsfullt at Søvnforeningen ikke var høringsinstans når forskrivning av disse spesialmedisinene ble overført til helseregionene for finansiering og forskrivning. Søvnforeningen registrerer at høringssvarene kom fra helseregionene, men ikke fra de kliniske miljøene som kjenner pasientene og problemene.

Søvnforeningen får mange henvendelser og ber om raskt svar på:

  1. Mange hypersomnipasienter ble overført fra nevrolog til fastlege for oppfølging og utskriving av medisiner. Vil denne ordningen gjelde etter 1.februar 2021 eller må disse pasientene be fastlege om å bli henvist til nevrologisk poliklinikk i sin helseregion for å få nødvendig resept?
  2. Vil de nevrologiske avdelingene i helseregionene ha kapasitet til å overta mesteparten av forskrivning siden det virker som om fastleger ikke lenger kan skrive ut medisinene?
  3. Hvis våre medlemmer blir stående uten forskrivende lege, antar Søvnforeningen at vi bør anbefale dem å be om bistand fra Statsforvalters kontor (det gamle fylkeslegekontoret) Vi ber om bekreftelse på at evt manglende kontinuitet i forskrivning av legemidler ligger under det gamle fylkeslegekontoret.
  4. Det er store forskjeller mellom antall avtalespesialister innen nevrologi i helseforetakene: Helse Sør-Øst har 20 nevrologer med avtale, Helse Vest har to. Helse Midt-Norge har en og Helse Nord har ingen.  Vi har flere medlemmer i Nord-Norge og som følges opp medisinsk av legespesialist med avtale i Helse Sør-Øst.  Vil disse avtalespesialistene kunne forskrive H-resept til pasienter som ikke er bosatt i det helseforetaket vedkommende lege har avtale med? Gjelder retten til fritt sykehusvalg også dette?
  5. Flere av våre medlemmer følges opp av private spesialister som pr i dag ikke har avtale. Mange hypersomnipasienter følges opp i den legepraksis som nevrolog Per Egil Hesla hadde på EEG laboratoriet/Colosseumklinikken og gått over til de legene som overtok praksisen etter dr. Hesla.  I dag består praksisen av en nevrolog i 20 % stilling som har flere hypersomnipasienter. Vedkommende har anledning til å forskrive H-resept i sin 80 % stilling. Vil Helsedirektoratet sørge for at disse pasientene kan fortsette sin oppfølging, inklusiv H-resept, på denne klinikken?
  6. Den samme problematikken antar vi vil gjelde for Vestlandet der det private Bergen Søvnsenter følger opp flere av disse pasientene.  Senteret ledes av en av de fremste søvnforskere i landet og var en av de aller første som ble godkjent europeisk somnolog av European Sleep Research Society.  Vil Helsedirektoratet bidra til at dette søvnsenteret fortsatt kan skrive ut H-resept, selv om ansvarlig professor ikke er nevrolog?
  7. Vil en kunne gi dispensasjon for H-resept til andre leger med spesiell kompetanse på søvn og hypersomnier?  Det kan f.eks. gjelde leger med somnolog-eksamen fra ESRS? Slik dispensasjon vil også kunne gjelde enkelte ØNH-leger og lungeleger som har slik spesialkompetanse.

Søvnforeningen ber om et prioritert svar fordi ordningen trer i kraft om få dager!

Med vennlig hilsen

Knut Halvard Bronder

Nestleder Søvnforeningen

25. januar 2021

Del