2009: bare narko- lepsi godkjent

Av Per Egil Hesla – pensjonert nevrolog med mange års erfaring i diagnostisering og behandling av hypersomnipasienter.

Dagbladet har de siste dagene fortjenstfullt beskrevet hvordan Pandemrix-vaksinen som ble brukt mot svineinfluensaepidemien i 2009, ble laget, testet og benyttet. Vaksine redder liv – når den er skikkelig testet.

221 friske individer, de fleste barn, utviklet en auto immun sykdom som påførte sykdommen Narkolepsi type 1. Denne sykdommen er invalidiserende og er nær knyttet til tap av en transmittor lignende substans kjent som hypokretin, sammensatt av en rekke aminosyrer. Den samme vaksinen trigget også andre nevrologiske sykdommer hvor sammenhengen mellom vaksine og diagnostisert sykdom er mindre tydelig. En av disse er Idiopatisk hypersomni. Folkehelseinstituttet har selv påvist en statistisk økning av idiopatisk hypersomni i de to første årene etter Pandemrix-vaksinasjonen. Det samme gjelder den sjeldne diagnosen Kleine Levine syndrom.

Mange av de vaksinerte som fikk sykdom etter vaksinen har søkt om erstatning. Staten har erkjent ansvar, men det er svært vanskelig å nå frem gjennom systemet.

Dagbladet har fulgt opp med et berettiget spørsmål om hvordan FHI /Statens Legemiddelverk kunne godkjenne en vaksine som for det første hadde tilsatt en adjuvenans (forsterkersubstans) som ikke var godkjent og satt sammen med et antigen. I tillegg var ikke vaksinen testet på barn. FHI antok først at vaksinen ikke ville bli godkjent på grunn av manglende dokumentasjon.  Hanne Nøkleby, fagdirektør i FHI uttaler til Dagbladet at det var riktig å gå ut med massevaksinering, men at man kunne kommunisert tydeligere hvordan vaksinen var testet.

Virkeligheten var at vaksinen ikke var testet på barn.

Daværende helsedirektør Bjørn Inge larsen innrømmer til Dagbladet: – Det var ikke noe klokt valg å vaksinere barn, Det burde vi gjort annerledes.

Fordi vaksinen ikke var tilstrekkelig utprøvet skulle produsenten kontinuerlig informere alle brukerne av Pandemrix vaksinen om eventuelle bivirkninger som kunne oppsto. Man sammenlignet bivirkninger av Pandemrix med andre svineinfluensa vaksiner uten adjuvenans. Interne meldinger fra produsent (i desember2009) dokumenterte at vaksinen hadde 10 ganger flere rapporterte bivirkninger enn andre tilsvarende vaksiner effektive mot svineinfluensa. Selv med den kunnskap forsikret fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket, at vaksinen var trygg.

Forskere har estimert at ca 1 av 18 400 vaksinerte utviklet Narkolepsi type 1. Professor Stine Knudsen ved det nasjonale kompetansesenteret for blant annet hypersomnier, Nevsom, antar at det i Norge er ca 300 pasienter som utviklet denne farlige sykdommen som følge av vaksinen.

Som det fremgår av Dagbladets artikkler, sliter mange narkolepsipasienter med å få godkjent erstatning fra Norsk Pasientskade Erstatning fordi de ikke kan dokumentere at sykdommen utviklet seg før det gikk 24 måneder fra vaksinedato. Sammenheng mellom vaksine og spontant utvikling av narkolepsi er fraværende etter to år, mener Staten. Forekomst av narkolepsi etter to år er på samme nivå som før bruk av Pandemrix.

Problemet var at hverken barn, foreldrene eller fastleger tolket symptomene slik at de ble satt i sammenheng med alvorlig sykdom. Kardinalsymptomer som kataplexi, kan komme på et senere tidspunkt. Først da oppfatter man at symptomene varslet en kronisk invalidiserende sykdomstilstand. En nylig doktorgrad fra NevSom (Dr. Nordstrand PhD) viser at over 50 % av de som utviklet narkolepsi utviklet også andre sykdommer som spiseforstyrrelser, ADHD, autisme og psykisk lidelser. Symptomer på slike tilstander kan være beskrevet i fastlegens journal. Men søvnanfall, mikrosøvn og kataplexi ble nedtegnet for sent.

Ergo blir søknad om erstatning avslått fordi tidsnære data ikke er tilstrekkelig journalført, eller misoppfattet både av lege og pasientens pårørende. NPE har dessuten benyttet en sakkyndig lege som ikke er spesialist innen søvnmedisin.

Helseminister Bent Høie uttaler til Dagbladet: Gjennom så mange som ble vaksinert, oppdaget en at det var en liten gruppe som tålte denne vaksinen dårligere og fikk en del bivirkninger som ikke var oppdaget i den store og brede testingen. (Høie til Dagbladets journalister i august 2020.) Uttalelsen hans avdekker manglende kunnskap og forståelse for narkolepsi og de andre hypersomniene.  Det er selvfølgelig ikke alle som er like mye affisert av sykdommen (ca 30%), men narkolepsi/hypersomni er sannsynligvis en av de sykdommer i Norge som har størst negativ innvirkning på helse, livskvalitet, økonomi og sosial isolasjon. Dette er dokumentert gjennom flere norske studier. (Ervik et al).

Den danske professor og søvnekspert Pål Jennum har gjennom sine undersøkelser i Danmark påvist at en narkolepsipasient pr år koster det danske samfunnet 11.654 Euro i direkte og indirekte kostnader samt 2 588 euro i trygdeoverføringer (JCSM Vol 5 No 3 2009)

Ved Columbia Universitet (July 2017. Vol 10 No 5 Clinica) har økonomer og leger også sett på direkte og indirekte årlige kostnader for narkolepsi pasienter. De har kommet frem til lignende årlige tall dvs 11.702 US dollar, men da er ikke trygd /forsikring iberegnet. Mange av de vaksineskadede har fått uføretrygd som ung ufør som er en større utbetaling fra NAV.

Foreningen for søvnsykdommer har estimert at under 30 % av narkolepsi pasienter som er medlemmer er yrkesaktive. Enkel regnestykke blir da at bare samfunnets utgifter til de som har fått erstatning fra NPE utgjør ca 20 milliarder forutsatt at yrkeslivet varer til 67 år.

Forut for epidemien i 2009 hadde pressen et voldsomt fokus på hvor mange nordmenn som ville bli syke og dø. Svineinfluensaepidemien var i pressen betydelig farliggjort. Det var redsel og påtrykk fra myndighetene om at alle burde vaksinere seg. Blant annet i Polen konkluderte helsemyndigheten med at det ikke forelå tilstrekkelig dokumentasjon for at vaksinen kunne godkjennes, og slett ikke anbefales. Ingen ble vaksinert og ingen døde, hverken av svineinfluensa av sykdom eller vaksine.

Jeg berømmer Dagbladets journalister som har tatt fatt i en alvorlig vaksineskandale. Noen har stilt spørsmål om hvorfor dette måtte være en hastesak som hoppet over lovbestemte høringsrunder. Det er helseministeren som har det øverste ansvar. Jeg minner om at statsminister Gerhardsen tok ansvar da statens manglende sikkerhet ved kullgruven på Kings Bay førte til regjeringens avgang.

Staten kan her ha påført flere hundre unge friske alvorlig livsvarig invalidiserende helseskade og redusert deres livskvalitet for alltid. Den finske professor Partinen betegner Pandemrixvaksinasjonen som et eksperiment. Det burde ha stått på vedlegget til Pandemrix vaksinen og formidlet av det helseapparatet som har som oppgave å ivareta befolkningens helse.

Del