Søvnforeningen protesterer på helsekravene til førerkortet

Høringssvar – tilleggshøring nye helsekrav til førerkortforskriften

Sendt til: Statens Vegvesen Vegdirektoratet  Kopi til: Helsedirektoratet

Foreningen for Søvnsykdommer er en pasientorganisasjon for nesten 100 forskjellige søvnsykdommer. Foreningen arbeider for å informere om søvnsykdommer og skape forståelse for pasientenes situasjon.

Forslag til endringer i helsekrav til førerkortforskriften rammer to av våre største pasientgrupper, pasienter med søvnapné og pasienter med narkolepsi/idiopatisk hypersomni.

Når det gjelder overgangsreglene for helseattester, ber vi om at det tas spesielt hensyn pasienter  med narkolepsi/hypersomni ved at det i dag er stor forskjell på saksbehandlingstiden og ikke minst hvilke avgjørelser som fattes i parallelle saker i de forskjellige fylkesmannsembetene. Saksbehandlingstiden er svært lang. Våre medlemmer med disse diagnosene opplever store forskjeller fra fylke til fylke for hvor lang tid det tar å få tilbake sertifikatet, hvis det er inndratt midlertidig pga deres søvnsykdom. I tillegg virker avgjørelsene tilfeldige, lite skjønnsomme og preget av mangel på kunnskap om disse søvnsykdommene og behandling av disse. Dette kommer i tillegg til lange ventelister hos de få spesialistene i helsevesenet som kan diagnostisere og behandle narkolepsi og idiopatisk hypersomni. Vi ber derfor om at det åpnes for skjønn i vurdering av helseattester for denne spesielle pasientgruppen.

Vi har tidligere i brev til helseminister Bent Høie påpekt urimeligheter og uklarheter i de nye helsekravene i førerkortforskriften. I svar fra Helsedirektoratet datert 18. mars i år, er det fortsatt uklart hvordan de europeiske standardene for klassifisering av moderat og alvorlig søvnapné skal anvendes i den nye forskriften. Moderat søvnapné er når man har mellom 15-29 pustestopp i timen og alvorlig søvnapné er med mer enn 30 pustestopp i timen. Dette er en kjent standard. Men er dette antall pustestopp før eller etter behandling med CPAP-maskin er iverksatt?

Det er ingen som har så høye tall når man er under behandling med CPAP-maskin. Vi må derfor anta at disse standardtallene er de man får under den første søvnutredningen, og før behandling er igangsatt. Vi ber om konkret svar på dette snarest.

Vi lurer også på om det blir slik at fastlegene nå skal melde inn til sentrale helsemyndigheter hvilke av deres pasienter som har en søvndiagnose? Skal de også melde fra om BMI og blodtrykk?

For pasienter med søvnapné kreves både utstyr og kompetanse. Fastlegene har ikke programvare til å lese av datakortet i pasientenes CPAP-maskin, de har heller ikke kompetanse til å vurdere resultatene.

Mange pasienter har flere CPAP-maskiner i bruk. Det vil si at flere datakort må leses av for å vurdere pasientens bruk. Datakortet er et helt vanlig datakort der svindel for å beholde førerkortet, kan være enkelt. En som ikke gidder å bruke sin CPAP, og derfor er en farlig sjåfør, kan låne kortet til en som bruker CPAP hver natt og ta med det kortet til fastlegen.

Og hvis ikke fastlegen skal kontrollere datakortet i CPAP-maskinen og skrive attesten, skal da fastlegen henvise sine pasienter til ett av de 30 sykehusene som tilbyr søvnutredning? Der er det ventelister på opptil ett år for å få en time. Krav om helseattest hvert år, vil føre til ytterligere press på de få stedene man har for søvnkontroll.

Pasienter med narkolepsi rammes både av at medisinene de er helt avhengige av for å fungere i dagliglivet rammes av endringene i straffbarhetsbestemmelsene ved medisinbruk ved kjøring. I tillegg skal de nå hvert år ha ny helseattest fra behandlende spesialist for å tilfredsstille de nye helsekravene i førerkortforskriften. Der er det som ved søvnapné minst ett års ventetid, slik at pasientene i praksis må bestille ny time minst ett år i forveien.

Søvnforeningen er svært opptatt av at både Vegdirektoratet og Helsedirektoratet forstår hvilket byråkrati som iverksettes 1. juli i en del av helsevesenet som allerede i dag er dramatisk underdimensjonert.

Vi ber om at overgangsreglene for helseattester tar høyde for ekstrem lang ventetid i den delen av helsevesenet som skal utstede attester både for søvnapné og narkolepsi/hypersomni-pasienter.

I tillegg ber vi om klargjøring av hvordan de europeiske standardene for alvorlighetsgrad av søvnapné er å forstå. Og ikke minst hvordan man har tenkt at fastlegene/helsevesenet skal kunne håndtere situasjonen. Hvem skal utstede helseattestene?

Vi vil også gjøre oppmerksom på at nesten 500.000 nordmenn har søvnapné. Kun et fåtall er diagnostisert og under god behandling med CPAP. Hva vil man gjøre for å luke ut de virkelig farlige sjåførene, de som har søvnapné, men som aldri vil finne på å nevne det for fastlegen sin i redsel for å miste sertifikatet.

Vennlig hilsen

Pål Stensaas                                                                                     Marit Aschehoug

Leder                                                                                                  Sekretær

 

Del