Vedtektene

Foreningens vedtekter

Vedtekter av 20. juni 1998 med endringer vedtatt i årsmøtene 8. april 2000, 21. april 2001, 26.april 2003, 24. april 2004 28. april 2007, 25. April 2009 16. april 2010, 17. april 2015.

Innhold:

 • 1   Navn og vedtekter                                             side   1
 • 2   Formål                                                                          «        1
 • 3   Tilslutning og samarbeid                                  «        1
 • 4   Medlemskap                                                      «        1
 • 5   Kontingent                                                        «        2
 • 6   Foreningens oppbygging                                 «        2
 • 7   Årsmøtet                                                            «        2-3
 • 8   Styret                                                                 «        3-4
 • 9    Fylkeslag                                                           «        4
 • 10   Råd, utvalg og representanter                         «        4
 • 11   Medlemsbladet                                                  «        5
 • 12   Økonomi                                                            «        5
 • 13   Taushetsplikt                                                     «        5
 • 14   Vedtektsendringer                                           «        5
 • 15   Opphør                                                              «        5

1 NAVN OG VEDTEKTER

Foreningen ble stiftet 1. september 1980 under navnet Somnus, senere Norsk Narkolepsiforening fram til årsmøtet den 21.03. 1998, deretter er navnet Foreningen for Søvnsykdommer, tillatt forkortet til FfS, i vedtektene også kalt «foreningen». Disse vedtekter erstatter tidligere lover.

 • 2 FORMÅL

FfS er en landsomfattende, partipolitisk og religiøst uavhengig, organisasjon som skal          – søke å favne alle som har en søvnsykdom og andre som er spesielt interessert i slike  sykdommer. – bistå, støtte og veilede de medlemmer som ønsker det. – motivere medlemmene til engasjement i foreningens arbeid og fellesskap.  – fremme medlemmenes interesser og rettigheter i samfunnet ved sosialpolitisk påvirkning.   – arbeide for økt medisinsk forskning og undervisning innen søvnsykdommer.   – drive opplysnings- og informasjonsarbeid overfor medlemmer, – helse- og trygdevesen, skoleverket, arbeidslivet, bevilgende myndigheter, media og samfunnet for øvrig.

 • 3 TILSLUTNING OG SAMARBEID          

3.1     Foreningen skal stå tilsluttet Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Funksjonshemmedes Studieforbund (FS).

3.2     Foreningen skal samarbeide med tilsvarende foreninger i utlandet når det er naturlig.

 • 4 MEDLEMSKAP

4.1     Former for medlemskap:  Hovedmedlemskap. Familiemedlemskap: To personer i samme husstand.  Støttemedlemskap: Personer, institusjoner og firmaer som ønsker å støtte foreningen. Æresmedlemskap: Årsmøtet kan, etter forslag fra styret, innvilge æresmedlemskap til medlemmer som har gjort en særlig god innsats for foreningen.

4.2     Innmelding og utmelding skal skje skriftlig.

4.3     Utelukkelse: Medlemmer som motarbeider eller på annen måte skader foreningens              interesser, kan utelukkes fra foreningen, enten ved tidsbestemt suspensjon eller ved eksklusjon. Beslutning om utelukkelse fattes av årsmøtet etter forslag fra styret. I sak om utelukkelse skal medlemmets fylkeslag høres.

 • 5 KONTINGENT

5.1     Årskontingenten for kommende kalenderår fastsettes av årsmøtet og betales til FfS sentralt.

5.2     Nytt medlem betaler for resterende kvartaler.

5.3     Kontingenten skal være betalt innen utgangen av februar. Skyldig kontingent utover 3 måneder kan medføre at medlemskapet opphører, etter vedtak i styret.

5.4     Foreningen betaler kontingent for æresmedlemmer.

 • 6 FORENINGENS OPPBYGGING

6.1     Årsmøtet

6.2     Styret

6.3     Fylkeslagene

6.4      Regioner

Der det er naturlig, for å fremme samarbeid på tvers av fylkesgrensene, gis fylkeslagene mulighet for å danne regioner lik Helseregionene. Regionene danner eget styre og har egen økonomi. Regionene sin årsmelding sendes som orientering til årsmøte i FfS.

7 ÅRSMØTET

7.1     Ordinært årsmøte: Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Bare saker som står oppført i sakslista kan behandles.

7.2     Årsmøte holdes innen utgangen av april hvert år. Styret bestemmer tid og sted og sender innkalling senest 8 uker før møtet. Saksliste og alle sakspapirer sendes fylkeslagenes styre samt delegater senest 4 uker før møtet.

7.3     Innkalling: Årsmøtet er en delegatforsamling. Til et årsmøte skal innkalles:

 1. Med tale–, forslags- og stemmerett:
 2. a)   Foreningens styre
 3. b)   Fylkeslag, med medlemstall1-20 medlemmer skal velge 1 delegat21-50 medlemmer skal velge 2 delegater51-90 medlemmer skal velge 3 delegater91-140 medlemmer skal velge 4 delegater

  141 – 200 medlemmer kan velge 5 delegater Og så videre

c) Der det ikke er fylkeslag og der et flertall av medlemmene ønsker det, skal foreningens styre, arbeide for at 1 delegat + vararepresentant velges blant fylkets medlemmer.

Navn på delegat(er) og vararepresentant(er) må være foreningens styre i hende senest 6 uker før årsmøtet.

 1. d)   Ungdomsstyret med 2 delegater valgt fra ungdomsstyret
 2. Uten stemme- og forslagsrett, men med talerett i relevante saker:
 1. a)   Varamedlemmer i foreningens styre
 2. b)   Medlemsbladets redaktør
 3. c)   Valgkomité
 4. d)   Regnskapsfører eller revisor
 5. e)   Æresmedlemmer
 6. Styret skal, når det er nødvendig, innkalle:
 7. a)   Ledere i råd og utvalg
 8. b)   Andre representanter

Disse har ikke stemme- eller forslagsrett, men talerett i relevante saker.

Delegater som blir forhindret fra å møte, skal så vidt mulig erstattes av vararepresentanter. Reise og nødvendig opphold for alle innkalte betales av FfS.

7.4     Årsmøtet er vedtaksdyktig når 3/5 av de innkalte delegater med tale-, forslags- og stemmerett er til stede.

7.5     Årsmøtet skal behandle følgende:

 1. Konstituering:
 2. a)   navneopprop
 3. b) godkjenning av innkalling
 4. c)   valg av møteleder
 5. d) valg av 2 sekretærer som fører protokoll
 6. e)   valg av 2 delegater til å underskrive protokollen
 7. f) valg av 2 personer til tellekorps.
 8. Godkjenning av saksliste.
 9. Styrets årsmelding.
 10. Handlingsplan for inneværende år.
 11. Revidert regnskap og balanse, samt revisors beretning.
 12. Forslag til budsjett for inneværende år.
 13. Fastsetting av årskontingent.
 14. Andre saker:

Saker under punkt 7.5.8 skal spesifiseres i årsmøtets saksliste.

Saker som ønskes behandlet i årsmøtet må være styret i hende senest 6 uker før årsmøtet.

 1. Valg av
 2. a)   leder, velges for 2 år
 3. b) nestleder, velges for 2 år
 4. c)   sekretær, velges for 2 år
 5. d) kasserer, velges for 2 år
 6. e) 1 styremedlem, velges for 2 år

Disse utgjør foreningens styre, og velges slik at 2 eller 3 står på valg hver år.

 1. f)   1., 2. og 3. varamedlem til styret, velges for 1 år.
 2. g)  registrert revisor, velges for 1 år
 3. h)  3 medlemmer, hvorav 1 leder, til valgkomité, velges for 1 år
 4. i)  1 varamedlem til valgkomiteen, velges for 1 år.

7.6     Avstemming:

 1. Når en eller flere delegater krever det, skal avstemming skje skriftlig.
 2. Saker avgjøres med absolutt flertall (mer enn 50 % av de avgitte stemmer), med unntak av § 7.6.3.
 1. Vedtektsendringer krever 2/3 flertalls oppslutning og opphør av foreningen og av fylkeslag krever 3/4 flertalls oppslutning av de avgitte stemmer, se forøvrig henholdsvis § 14.1 og 15.6.

7.7     Ekstraordinært årsmøte:

 1. Innkalles når styret eller et flertall av fylkeslagene krever det. Innkalling, vedlagt saksliste og sakspapirer, sendes alle stemmeberettigede delegater fra siste årsmøte, senest 2 uker før møtet.

2 .  Bare saker som står oppført i sakslista kan behandles. Konstituering og avstemming foretas som for ordinært årsmøte.

 • 8 STYRET

8.1     Styret består av 5 medlemmer med 3 varamedlemmer, valgt i henhold til § 7.5.9 a–e.

8.2     Styret leder foreningen mellom årsmøtene og har beslutningsmyndighet i alle saker som ikke krever årsmøtevedtak (jfr. § 7.5).

8.3     Styret skal, i tillegg til det som ellers står nevnt i vedtektene –  ta initiativ til opprettelse av fylkeslag der medlemsgrunnlaget tilsier det – så langt mulig bistå fylkeslag som trenger det

8.4     I økonomiske saker innehar styret foreningens signatur ved 2 underskrifter: Leder eller nestleder sammen med kasserer.

8.5     Styremøter:

Styrets leder eller nestleder innkaller til styremøter etter behov. Styret er beslutningsdyktig når 3 medlemmer er til stede. Varamedlemmer har møterett, men ikke forslags- eller stemmerett når alle styremedlemmer er til stede.

Protokoller sendes styremedlemmer, varamedlemmer og ledere av fylkeslag senest 2 uker etter at protokollen er godkjent av styret. Sammendrag av viktige saker skal omtales i medlemsbladet.

8.6  Personsaker og personalsaker behandles av styret med bistand av revisor. Personsak som gjelder et styremedlem, behandles av resten av styret med nødvendig bistand.

8.7 Utelukkelse: Tillitsvalgte eller ansatt som motarbeider eller på annen måte skader foreningens interesser, kan utelukkes fra foreningen, enten ved tidsbestemt suspensjon eller ved eksklusjon. Beslutning om suspensjon fattes av styret. Vedtak om suspensjon fra tillitsverv eller oppsigelse av ansatte kan ankes videre til ordinært årsmøte med ankefrist 6 uker fra vedtak om utelukkelse er fattet. Slik anke gis ikke oppsettende virkning. I sak om utelukkelse skal medlemmets fylkeslag høres.

 • 9 FYLKESLAG

9.1Fylkeslag skal så vidt mulig finnes i alle fylker der medlemsgrunnlaget tilsier det.

9.2 Foreningens medlemmer regnes som medlemmer av fylkeslaget der de bor.

9.3 Fylkeslaget er selvstendig innenfor foreningens vedtekter, og skal videreføre foreningens formålsparagraf på lokalplan.

9.4 Fylkeslagets møteprotokoller og -referater sendes fortløpende til styret.

9.5 Fylkeslagets årsmøte skal holdes innen 28. februar hvert år.

Årsmøtet skal som et minimum behandle

– styrets årsmelding

– revidert  regnskap

– valg av styre med varamedlemmer

– valg av revisor

– valg av delegater og vararepresentant(er) til foreningens årsmøte (jfr.

 • 7.3.1 c).

Saker avgjøres ved absolutt flertall (mer enn 50 % av de avgitte stemmer).

9.6 Fylkeslagets årsmelding og reviderte regnskap sendes foreningens styre umiddelbart etter årsmøtet.

9.7 Opprettelse av fylkeslag skal godkjennes av foreningens årsmøte, som også kan kreve at fylkeslag oppløses (jfr. § 15.6).

 • 10 RÅD, UTVALG og representanter

Alle råd, utvalg og representanter skal oppnevnes av styret. Styret skal utarbeide et klart definert mandat og fastsette funksjonstid for alle råd og utvalg.

10.1   Faste råd:

 1. a)    Ungdomsråd

Ungdomsrådet kal bistå styret med tiltak spesielt for ungdommen. Foreningens medlemmer under 26 år regnes som ungdom.

10.2   Faste utvalg:

 1. a)   Likemannsutvalg

Foreningens likemannsarbeid skal ledes av et likemannsutvalg.

 1. b)   Redaksjonsutvalg

Redaksjonsutvalget skal bistå medlemsbladets redaktør.

 1. c)   Studieutvalg

1 studieleder, fortrinnsvis fra styret, skal sammen med studieutvalget stå for foreningens studiearbeid.

10.3   Representanter:

Foreningen skal representeres i de sammenheng styret finner nødvendig eller ønskelig.

10.4   Midlertidige råd og utvalg:

Andre råd og utvalg kan oppnevnes etter behov.

 • 11 MEDLEMSBLADET

11.1   Medlemsbladet er foreningens informasjonsorgan. Bladet skal ivareta foreningens formålsparagraf, og ellers drives etter vanlige presseetiske normer.

11.2   FfS er ansvarlig utgiver.

11.3   Ansvarlig redaktør velges av styret, som også utarbeider mandat og fastsetter funksjonstid og eventuell godtgjørelse.

 • 12 ØKONOMI

12.1   Styret skal sørge for at foreningen har en god og ryddig økonomi, og at et eventuelt overskudd kommer foreningen til gode.

12.2   Styret er ansvarlig for at foreningens regnskap føres i samsvar med reglene for god regnskapsførsel. Regnskapsåret skal følge kalenderåret. Fullstendig regnskap og balanse skal godkjennes i årsmøtet (jfr. § 7.5.5).

12.3   Styret skal utarbeide budsjett for inneværende år. Budsjettet skal behandles og godkjennes i årsmøtet (jfr. § 7.5.6).

12.4   Midler som er øremerket til spesielle formål, kan ikke brukes på annen måte.

12.5   Godtgjørelse til tillitsvalgte:

Styret skal bestemme om det skal gis kompensasjon – for tapt arbeidsfortjeneste – hvis et verv er særlig arbeidskrevende. Tillitsvalgte som blir påført utgifter under arbeid eller oppdrag for foreningen, skal få dekket utgiftene i henhold til oppsatte retningslinjer.

12.6   Revisjon av foreningens regnskap skal utføres av registrert revisor.

 • 13 TAUSHETSPLIKT

13.1   Alle tillitsvalgte har taushetsplikt i personsaker og i saker av økonomisk karakter.

 • 14 VEDTEKTSENDRINGER

14.1   Vedtektsendringer skal foretas i ordinært eller ekstraordinært årsmøte og krever 2/3 flertalls oppslutning av de avgitte stemmer.

 • 15 OPPHØR

15.1   Beslutning om opphør av FfS kan kun fattes av et ordinært årsmøte, og etter at saken først har vært behandlet i et ekstraordinært årsmøte.

15.2   Behandlingen kan ikke finne sted uten at samtlige medlemmer har mottatt en skriftlig redegjørelse for forslaget om opphør.

15.3   Beslutningen må ha 3/4 flertalls oppslutning av de avgitte stemmene både i det ekstraordinære og det ordinære årsmøtet.

15.4   Avviklingen foretas av 1 representant fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon sammen med 1 representant for foreningens styre og foreningens revisor.

15.5   Foreningens frie midler settes på et forskningsfond for søvnsykdommer. Hvis et slikt fond ikke finnes, velges et fondsstyre på samme ordinære årsmøte som behandler opphørssaken.

15.6   Opphør av et fylkeslag krever 3/4 flertalls oppslutning i et ordinært årsmøte i FfS, jfr. § 9.7. Fylkeslagets midler settes på egen konto i 6 måneder. Hvis nytt fylkeslag ikke kan dannes innen den tid, fordeler foreningens styre eventuelle frie midler til foreningens øvrige fylkeslag.

Del